MENU
0

Váš nákupní košík je prázdný.ZDARMA 800 158 365

Pro zákazníky

Obchodní podmínky

obchodní společnosti EUROBYT CB s.r.o., se sídlem U Zlaté stoky 554, 370 01 České Budějovice, identifikační číslo: 260 35 537, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 10537, pro prodej zboží z obchodního sortimentu společnosti prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese: www.eurobyt-cb.cz (dále též jen „e-shop“), jehož provozovatelem je výše uvedená společnost.

Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti EUROBYT CB s.r.o., se sídlem U Zlaté stoky 554, 370 01 České Budějovice, identifikační číslo: 260 35 537, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 10537 (dále jen „prodávající“), upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím e-shopu prodávajícího. Kupující odesláním objednávky prostřednictvím e-shopu stvrzuje, že se před odesláním objednávky důkladně seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky jsou pak součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím e-shopu.
Tyto obchodní podmínky jako celek se vztahují jak na kupujícího, který je podnikatelem, tak na kupujícího, který je spotřebitelem, nevyplývá-li z konkrétního ustanovení obchodních podmínek výslovně, že se vztahuje pouze na spotřebitele.

Objednání zboží a uzavření kupní smlouvy

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů. Odesláním objednávky se objednávka stává závaznou. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem potvrzení objednávky ze strany prodávajícího (dnem doručení potvrzení kupujícímu). V jednotlivých případech, zejména pokud je předmětem kupní smlouvy dodání zboží s vyšší cenou nebo dodání zboží individuálně upraveného na přání kupujícího, si prodávající vyhrazuje právo podmínit plnění z kupní smlouvy úhradou zálohy na kupní cenu zboží kupujícím; v takovém případě prodávající zároveň stanoví lhůtu pro úhradu zálohy. Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky - množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti a podobně, žádat kupujícího o autorizaci objednávky a ověření údajů v ní obsažených vhodným způsobem (například písemně, elektronicky nebo telefonicky). Prodávající je oprávněn nepřihlížet k objednávce, jejíž autorizaci kupující odmítne provést požadovaným způsobem. Prodávající si také vyhrazuje právo zrušení objednávky v případě chybného uvedení ceny.
Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech: zboží se již nevyrábí, nebo nedodává, nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží (výrazným způsobem je pro tyto účely myšleno zvýšení ceny o 20 % a více). V případě, že tato situace nastane a objednávka bude prodávajícím zrušena, bude prodávající současně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu (objednání jiného zboží, apod.). V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet, z něhož byla daná platba odeslána a k uzavření kupní smlouvy nedojde.

Předmět smlouvy

Předmětem uzavřené kupní smlouvy může být pouze zboží uvedené v objednávce kupujícího, jehož popis, funkce a parametry jsou uvedeny přímo v kupní smlouvě, nebo jsou stanoveny v technických údajích výrobce uvedených v návodu k použití. Všechny informace jsou uváděny dle aktuálních dostupných údajů od dodavatelů či jiných smluvních partnerů prodávajícího a nelze proto vyloučit jejich nepřesnost. Obrázky u zboží mohou být jen ilustrační a z jejich podoby tak pro smluvní strany nevyplývají žádná vzájemná práva a povinnosti.

Místo plnění

Místem plnění je sídlo prodávajícího uvedené v obchodním rejstříku, v němž prodávající předá zboží dopravci, tj. přepravní firmě, za účelem jeho dopravy ke kupujícímu, nebo je místem plnění místo osobního odběru zboží kupujícím, podle toho, jaký způsob dopravy kupující v e-shopu zvolí.

Cena a platební podmínky

Ceny jsou uvedeny u jednotlivých položek zboží a jsou platné a závazné ke dni objednání zboží. Prodávající si vyhrazuje právo jednostranné změny uvedených cen v případě změny měnového kurzu, výrazné inflaci nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek výrobců a ostatních dodavatelů zboží.
K ceně zboží je připočítána částka za dopravu zboží na místo určené kupujícím, příp. další poplatky. Jednotlivé způsoby dopravy jsou blíže popsány na internetových stránkách e-shopu.
Prodávající si vyhrazuje právo požadovat zálohovou platbu na objednávky zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu. Výroba takovéhoto zboží bude zahájena až po úhradě zálohové platby kupujícím v hotovosti v sídle firmy nebo po připsání platby na účet prodávajícího.

Kupní cena může být zaplacena:

a) hotově - při osobním převzetí v sídle prodávajícího,
b) dobírkou přepravním společnostem - např. PPL, Zásilkovna, DPD, Toptrans, a to dle podmínek těchto dopravců,
c) bezhotovostním převodem - platba předem,
d) bezhotovostním převodem po dodání zboží (platí pouze pro smluvní zákazníky).
Kupující může zboží převzít zásadně až po úplném uhrazení kupní ceny, pokud není toto dohodnuto jinak. Akční ceny jsou platné do vyprodání zásob nebo do další aktualizace nabídky. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad - fakturu, která slouží zároveň jako dodací list a zašle ji v elektronické podobě na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávce. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“), tedy v kupní ceně zboží je zahrnuta DPH ve výši dle aktuálně platných právních předpisů. Ceny jsou proto v e-shopu vždy uvedeny s DPH i bez DPH vč. případných dalších poplatků (s výjimkou nákladů na dopravu).

Akce a slevy

Akce a slevy v e-shopu jsou platné jen při objednávce přes e-shop a na předem objednané zboží s osobním odběrem na prodejně. Nevztahují se na nákup zboží, s nímž je spojena montáž ze strany prodávajícího.

Dodací lhůta

Dodací lhůta počíná běžet dnem uzavření kupní smlouvy (doručením potvrzené objednávky kupujícímu). Obvyklá doba dodání je do 14-ti dnů mimo zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu. V případě, že objednané zboží není skladem, nebo je nebude možné dopravci předat do 14-ti pracovních dnů od potvrzení objednávky, oznámí toto prodávající kupujícímu a zároveň ho bude informovat o předběžném termínu dodání (dodací lhůtě), nebo kupujícímu nabídne jiné zboží, které je srovnatelné s původně objednaným zbožím, které je schopen dodat ve lhůtě do pěti dní. V tomto případě si však musí prodávající vyžádat výslovný souhlas kupujícího se změnou předmětu kupní smlouvy.
V případě, že kupující objednává větší množství zboží nebo objednává zboží upravené podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, je prodávající oprávněn termín dodávky přizpůsobit možnostem výrobce, o čemž vyrozumí kupujícího písemně, elektronicky nebo telefonicky.
Nebezpečí škody a nahodilé zkázy zboží přechází z prodávajícího na kupujícího dnem převzetí zboží kupujícím. Je-li zboží odesíláno do místa zvoleného kupujícím, přechází nebezpečí škody a nahodilé zkázy zboží z prodávajícího na dopravce uskutečňujícího přepravu zboží okamžikem předání zboží dopravci k přepravě. V případě odstoupení od kupní smlouvy (viz níže) přechází nebezpečí škody a nahodilé zkázy zboží z kupujícího na prodávajícího dnem jeho vrácení prodávajícímu.

Dopravní podmínky a poštovné

Kupující může zvolit pouze některý ze způsobů dodání zboží, který nabízí prodávající na e-shopu v okamžiku odeslání objednávky. 
Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci samotnému. V případě shledání porušení originální pásky na zboží či shledání jiných porušení obalu svědčících o neoprávněném vniknutí do zásilky i v případech již výše zmíněných se doporučuje kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu nepřevzít, případně sepsat reklamační protokol o porušenosti zásilky přímo s dopravcem. Podpisem dodacího listu přepravce kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a k pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky bude prodávající přistupovat na základě podepsaného dodacího listu, ve kterém kupující stvrzuje neporušenost vnějšího obalu zásilky včetně neporušenosti originální pásky a správný počet balíků. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
Upozornění: Zboží zasíláme pouze na území České Republiky, objednávky do zahraničí budou případně vyřízeny pouze po předchozí individuální domluvě mezi prodávajícím a kupujícím.

Záruka a servis

Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními zákona, činí tedy 24 měsíců s výjimkami stanovenými zákonem. U některého zboží může být výrobcem stanovena záruční doba delší než 24 měsíců. Záruka se vztahuje na výrobní vady zboží nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodbornou montáží či jiným neodborným uvedením do provozu, neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickým poškozením nebo opotřebením, živelnými pohromami jako například úderem blesku či jiným atmosférickým výbojem, ohněm či vodou nebo působením jiných nestandardních jevů jako například přepětí v rozvodné síti. Prodávající si vyhrazuje právo neuznat reklamaci v případě, že výrobce či jím pověřený odborný servis prokáže, že kupující neoprávněně do výrobku zasáhl po odstranění pečeti výrobce, nebo že došlo k mechanickému poškození zboží. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s platnými právními předpisy. Při uplatnění reklamace je vždy nutné prokázat uzavření kupní smlouvy, a to nejlépe předložením dokladu o nákupu - faktury, popř. záručního listu a podrobně popsat vadu zboží. Pokud se vada nevyskytuje trvale, je nutné jednoznačně uvést podmínky, za kterých se projevuje. Reklamované zboží musí být kompletní, pokud možno i zabaleno v původním obalu.

Odstoupení od kupní smlouvy, vrácení zboží a kupní ceny

Kupující, který je spotřebitelem, má právo podle § 1829 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), odstoupit bez uvedení důvodu od kupní smlouvy uzavřené distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory prodávajícího, který je podnikatelem, a to ve lhůtě do 14-ti dnů od převzetí zboží. Odstoupení od smlouvy musí být odesláno prodávajícímu nejpozději v poslední den zákonné 14-ti denní lhůty od převzetí zakoupeného zboží. Kupující může pro odstoupení od smlouvy využít vzorový formulář pro odstoupení, který je zveřejněn na internetových stránkách prodávajícího. Vyplněný formulář je možné zaslat buďto písemně (podepsaný) na adresu sídla prodávajícího nebo elektronicky na e-mail: info@eurobyt-cb.cz. Prodávající následně kupujícímu písemně, elektronicky nebo telefonicky potvrdí přijetí vyplněného formuláře. 
Pokud kupující odstoupí od smlouvy, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování a v původním nepoškozeném obalu poslat zpět prodávajícímu současně s odstoupením od smlouvy nebo bez zbytečného odkladu po jeho odeslání. Prodávající má právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Náklady na vrácení zboží při odstoupení od smlouvy nese kupující. Kupující bere uzavřením kupní smlouvy na vědomí, že nese náklady na vrácení zboží i v případě, že ho pro jeho povahu není možné vrátit obvyklou poštovní cestou (např. se jedná o nadrozměrnou zásilku, jejíž přepravu Česká pošta neumožňuje, apod.), a že tyto náklady mohou být vyšší.   
Po obdržení vráceného zboží bude kupujícímu vrácena uhrazená kupní cena za zboží vč. nákladů na dodání zboží, není-li dále stanoveno jinak, a to stejným způsobem, jakým byla částka podávajícímu uhrazena, ledaže mezi smluvními stranami dojde k jiné dohodě, a to nejpozději do 14-ti dnů od odstoupení od smlouvy a obdržení vráceného zboží. Po fyzickém obdržení a překontrolování zboží zašle prodávající kupujícímu na jeho adresu uvedenou v objednávce dobropis, který je kupující povinen podepsat a neprodleně doručit zpět na adresu sídla prodávajícího. Zaslání zboží zpět na dobírku není možné a všechny takovéto zásilky jsou ihned odmítnuty a vráceny zpět odesílateli.
Pokud kupující v objednávce zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží (vyjma osobního odběru či jiného způsobu dodání, který je zdarma), který prodávající v době učinění objednávky na e-shopu nabízel, vrátí prodávající kupujícímu v případě odstoupení od kupní smlouvy kromě uhrazené kupní ceny zboží náklady na dodání zboží pouze ve výši odpovídající nákladům na nejlevnější způsob dodání zboží. Pokud kupující v objednávce zvolil osobní odběr či jiný způsob dodání zboží, který prodávající nabízel zdarma, vrátí prodávající v případě odstoupení od kupní smlouvy kupujícímu pouze uhrazenou kupní cenu zboží.     
Kupující dle § 1837 odst. 1 písm. d) občanského zákoníku nemá právo od kupní smlouvy odstoupit ve lhůtě 14-ti dnů od jejího převzetí bez uvedení důvodu v případě, že předmětem kupní smlouvy je dodání zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu. Kupující proto bere na vědomí, že zboží, které je zhotovováno a upravováno podle jeho přání (na zakázku), není možné vrátit bez uvedení důvodu do 14-ti dnů ode dne jeho převzetí. Z obchodního sortimentu prodávajícího se jedná např. o markýzy, clony, vrata, brány, žaluzie, rolety, nerezové zábradlí, kované polotovary nařezané na požadovaný rozměr, apod.

Ochrana osobních údajů

Kupující bere odesláním objednávky na vědomí, že prodávající bude jako správce osobních údajů zpracovávat osobní údaje kupujícího v rozsahu uvedeném v objednávce, a to za účelem realizace plnění, které je předmětem kupní smlouvy. Právním titulem pro zpracování těchto osobních údajů bude uzavřená kupní smlouva. Bližší podmínky zpracování osobních údajů prodávajícím jsou uvedeny v dokumentu nazvaném „Pravidla ochrany osobních údajů“, který je zveřejněn na internetových stránkách prodávajícího.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách provozovatele e-shopu v den odeslání elektronické objednávky kupujícím. Odesláním elektronické objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že akceptuje výši kupní ceny za objednané zboží včetně dopravních nákladů a příp. dalších poplatků a obchodní podmínky ve znění platném v momentě učinění a odeslání objednávky. Přijetím objednávky je prodávající k dodání zboží vázán.
Práva a povinnosti smluvních stran se řídí kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek. V kupní smlouvě však nelze vyloučit, či omezit práva kupujícího, který je spotřebitelem a která vyplývají z těchto obchodních podmínek či ze zákona. Podpůrně se na práva a povinnosti smluvních stran kupní smlouvy užije též ust. § 2079 a násl. občanského zákoníku.
Je-li kupující podnikatelem a při uzavření kupní smlouvy je s přihlédnutím ke všem okolnostem zřejmé, že kupní smlouva se týká jeho podnikatelské činnosti, pro práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy pak platí pouze ta ustanovení těchto obchodních podmínek, která se nevztahují výlučně na spotřebitele. Je-li kupující spotřebitelem, tj. osoba, která při uzavírání kupní smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, řídí se práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy také ust. § 1820 a násl. občanského zákoníku.
Právní vztah mezi prodávajícím a kupujícím založený kupní smlouvou se vždy řídí právním řádem České republiky. Místní příslušnost soudu pro jakýkoliv případný spor vzniklý ze smluvních vztahů uzavřených mezi prodávajícím a kupujícím, pro které platí tyto obchodní podmínky, je určena podle obecného soudu dle rejstříkového sídla prodávajícího, pokud je kupující podnikatelem. V ostatních případech se místní příslušnost soudu řídí podle příslušných platných právních předpisů.
Kupující, který je spotřebitelem, může pro řešení sporů z kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím e-shopu využít mimosoudní řešení spotřebitelských sporů ve smyslu zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, k němuž je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, internetová adresa: www.coi.cz.

Nejprodávanější v e-shopu

-5%SKLADEMdržák madla na stěnu D0302pevný, plochý
příruba se 3 otvory
Kód: D0302
SKLADEM
(i na prodejně)
info o dostupnosti Skladem (i na prodejně) - zboží objednané do 10:00 hod. obvykle ještě tento den odesíláme. Skladem (není na prodejně) - zboží je skladem u dodavatele, odesíláme za 1 - 3 dny.
51.50 Kč / ks42.56 Kč bez DPHVÍCE INFO...
+ -
ks
SKLADEMRoad400 Kit-KH sada pohonu Nice pro bránu do 400 kgpohon 24V, 2 x vysílač, fotobuňky, maják, hřeben 4 bmKód: N Road400Kit-KH
SKLADEM
(i na prodejně)
info o dostupnosti Skladem (i na prodejně) - zboží objednané do 10:00 hod. obvykle ještě tento den odesíláme. Skladem (není na prodejně) - zboží je skladem u dodavatele, odesíláme za 1 - 3 dny.
11 359 Kč / sada9 387.60 Kč bez DPHVÍCE INFO...
+ -
ks
-5%SKLADEMtěsnění pod vrata pro vyrovnání nerovností
metráž
Kód: 32281030
SKLADEM
(i na prodejně)
info o dostupnosti Skladem (i na prodejně) - zboží objednané do 10:00 hod. obvykle ještě tento den odesíláme. Skladem (není na prodejně) - zboží je skladem u dodavatele, odesíláme za 1 - 3 dny.
379 Kč / bm313.22 Kč bez DPHVÍCE INFO...
+ -
ks

Nejnovější články a aktuality

Hliníkový plot: bezpečné, estetické a bezúdržbové řešení oplocení Hliníkový plot: bezpečné, estetické a bezúdržbové řešení oplocení Oplocení rodinných domů, firemních areálů a dalších typů nemovitostí je důležitým aspektem. A to hned z několika důvodů. Plot, mimo jiné, zvyšuje bezpečnost nebo zamezuje vniku na pozemek nežádoucích osob. V neposlední řadě se podílí na architektonickém stylu exteriéru. PŘEČÍST ...
Vybíráte garážová vrata? Nechte si poradit přímo od výrobce Vybíráte garážová vrata? Nechte si poradit přímo od výrobce Při výběru garážových vrat je potřeba zohlednit řadu aspektů. Musíte mít jasnou představu o svých požadavcích, promyslet technické možnosti jednotlivých typů vrat, vhodný způsob otevírání, nároky na prostor, izolační vlastnosti, bezpečnost, komfort a v neposlední řadě také design vybraného řešení... PŘEČÍST ...
Moderní plotové výplně z laserem vypalovaných kovů: výjimečný design, mimořádná životnost a žádná údržbaModerní plotové výplně z laserem vypalovaných kovů: výjimečný design, mimořádná životnost a žádná údržbaOblast výroby plotových systémů a ohraničení prostoru kolem budov se neustále vyvíjí a inovuje. Moderní výplně se stávají důležitým prvkem, který přidává nejen funkčnost, ale také estetickou hodnotu a designový prvek do každého exteriéru. PŘEČÍST ...


© Copyright EUROBYT CB s.r.o. 2017-2024. All Rights Reserved.